Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Противоепидемични мерки на Министерството на здравеопазването на Р България, в сила от 13.03.2020 г., подкрепени и допълнени от СПФБ

На основание чл. 19, ал. 2, т. 6 от Закона за здравето (ДВ, бр. 70 от 2004 г.), чл. 19, ал. 3 и чл. 22 от Наредба №2 за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (ДВ, бр. 36/2011 г. изм. ДВ, бр. 97 от 2019 г.) и Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г., във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р България извънредно положение, във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №РД-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Р България, с цел недопускане възникване и разпространението на заболяването, регионалните здравни инспекции, ситуирани в областните градове в страната, изискват предприемането на спешни противоепидемични мерки, а именно:

Лицата (работниците в погребалните агенции), които извършват подготовка на тленните останки за погребване и/или ги пренасят (от дома до траурния автомобил, до хладилните камери или гробищните паркове), задължително трябва да работят с лични предпазни средства, определени по реда на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.). За покриване на риска от заразяване с COVID-19 (като при всички останали рискове по опасностите при работа с биологичен материал, при контакт със заразените, с техните роднини, при опасност от зараза с биологични агенти, при работа със замърсени повърхности), съгласно наредбата, следва да се ползват латексови ръкавици хирургични или латексови ръкавици, нестерилни, с талк; предпазна медицинска маска; предпазни очила (използвани обичайно за работа в операционна зала), операционна манта или гумена престилка и киселинно-устойчиви ръкавици.

Съгласно установените държавни санитарно-хигиенни изисквания, покойниците, починали от установеното ново, непознато доскоро опасно заразно заболяване (в случая COVID-19), се поставят в плътно затварящи се полиетиленови (трупни) чували, поставени в плътно затворени дървени ковчези, облицовани отвътре с ламарина. Дъното на ковчезите се посипва с прахообразен биоцид или хлорна вар.

С оглед спецификата на работа на траурните агенции и необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване разпространението на коронавирус, СПФБ, препоръчва провеждането на религиозни и граждански погребални ритуали единствено на открито, на територията на гробищните паркове, като се наблюдава от погребалните агенти да няма струпването на хора на едно място, като същите да спазват отстояние един от друг на най-малко 2 метра. Всички собственици и управители на траурни агенции да създадат организация за превенция на служителите чрез промени в работните графици на служителите, чрез ежедневна цялостна дезинфекция на специализираните превозни средства (катафалките), чрез регулярно почистване и дезинфекция на траурните агенции, на филтрите на климатиците в тях, както и дезинфекция на всички често докосвани повърхности (дръжки, прозорци, ръкохватки,. санитарни носилки), след всеки курс на специализирания превоз.

Председател на УС на СПФБ - Атанас Аргиров