Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

ВАС ДАДЕ ХОД НА ДЕЛОТО СРЕЩУ НАРЕДБА 2 НА МЗ ЗАВЕДЕНО ОТ СЪЮЗА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

по хода на делото

София, 02.06.2020

Върховният административен съд на Република България - Първо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ: БИСЕР ЦВЕТКОВ, ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от съдията ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

по адм. дело № 3970 / 2020.

Производството е по реда на чл. 185 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК). Образувано е по жалба на Сдружение „Съюз на погребалните фирми в България“, с ЕИК:123548067, представлявано от председателя А. Аргиров, срещу: чл. 20, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от раздел III, с наименование „Изисквания при погребване и пренасяне на покойници“ (тленни останки) на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г.; чл. 4, ал. 1 и ал. 2, от раздел I, с наименование „Общи положения“ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., приети с § 2; чл. 21, ал. З и ал. 4 от раздел III, с наименование „Изисквания при погребване и пренасяне на покойници“ (тленни останки) на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., приети с § 13; чл. 24, ал. 7 от раздел III, с наименование „Изисквания при погребване и пренасяне на покойници“ (тленни останки) на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., приети с § 16; и § 22 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г.

С молба от 01.06.2020г., жалбоподателят Сдружение „Съюз на погребалните фирми в България“ е отстранил указаните нередовности на жалбата и обосновал правен интерес от оспорването.

Предвид редовността и допустимостта на жалбата, следва да бъдат извършени процесуалните действия по насрочване на делото и конституиране на страните съгласно чл. 189, ал. 1 от АПК, като им се дадат указания по разпределението на доказателствената тежест в процеса.

Оспорването на подзаконовия нормативен акт следва да бъде съобщено съгласно чл. 181 от АПК във връзка с чл. 188 от АПК.

Водим от горното, Върховният административен съд, първо отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

Конституира, на основание чл. 189, ал. 1 от АПК като страни по делото:

Жалбоподател: Сдружение „Съюз на погребалните фирми в България“, с ЕИК:123548067, представлявано от председателя А. Аргиров,;

Ответник – Министъра на здравеопазването.

Да се уведоми Върховна административна прокуратура.

Оспорването на чл. 20, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от раздел III, с наименование „Изисквания при погребване и пренасяне на покойници“ (тленни останки) на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г.; чл. 4, ал. 1 и ал. 2, от раздел I, с наименование „Общи положения“ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., приети с § 2; чл. 21, ал. З и ал. 4 от раздел III, с наименование „Изисквания при погребване и пренасяне на покойници“ (тленни останки) на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., приети с § 13; чл. 24, ал. 7 от раздел III, с наименование „Изисквания при погребване и пренасяне на покойници“ (тленни останки) на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., приети с § 16; и § 22 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., да се съобщи, чрез обявление в Държавен вестник, в което да се посочи оспорения текст от подзаконов нормативен акт и номера на образуваното дело по описа на Върховния административен съд.

Копие от обявлението да се постави на определеното за това място в сградата на Върховния административен съд и да се публикува на интернет страницата на Върховния административен съд.

УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата в жалбата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици.

УКАЗВА на Министъра на здравеопазването, че носи доказателствената тежест за установяване изпълнението на предвидените от закона изисквания за издаване на оспорения подзаконов нормативен акт.

Делото да се докладва на Председателя на първо отделение на Върховния административен съд, за насрочване. Определението не подлежи на обжалване.