Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Правилник за организацията на Комисията по етика на СПФБ

Чл. 1. Контролът за спазване на нормите на Етичния кодекс на Съюза на погребалните фирми в България се осъществява от Комисията по етика.

Чл. 2. Комисията по етика се избира от Общото събрание на Съюза на погребалните фирми в България за срок от три години и се състои от петима членове, в това число и председател. Членове на Комисията по етика могат да бъдат само управители на членове – юридически лица или еднолични търговци, както и почетни членове на Съюза на погребалните фирми в България.

Чл. 3. Мандатът на член на Комисията по етика се прекратява предсрочно от Общото събрание на Съюза на погребалните фирми в България при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца, при неучастие без основателни причини в две или повече последователни заседания на комисията и ако престане да отговаря на изискванията на чл. 2.

Чл. 4. Комисията по етика разглежда жалби и извършва проверки на сигнали за нарушения на Етичния кодекс срещу членове на Съюза на погребалните фирми в България и срещу погребални фирми, производители и търговци на траурни потреби, които не са негови членове, но са приели Етичния кодекс и са включени в регистъра на интернет-страницата на СПФБ. Комисията по етика води регистър на постъпилите жалби и сигнали.

Чл. 5. Комисията по етика се свиква на заседание от нейния председател чрез председателя на Управителния съвет на Съюза на погребалните фирми в България. Комисията може да бъде свикана на заседание и по инициатива на трима от нейните членове.

Чл. 6. Комисията по етика има кворум и може да взема решения, когато е свикана редовно и присъстват повече от половината от членовете и. Комисията взима решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове, но с не по-малко от три гласа. За всяко заседание на Комисията по етика се води протокол.

Чл. 7. Комисията по етика проучва и разглежда всички жалби и извършва проверка на сигнали за нарушения на Етичния кодекс, подадени в писмена форма, в срок не по-късно от 14 дни след тяхното постъпване.

Чл. 8. В случаите когато Комисията по етика стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата или сигнала обвинения са неоснователни, веднага прекратява разследването, като изготвя мотивирано писмено заключение до жалбоподателя и до лицето, срещу което те са подадени. Писменото заключение на Комисията по етика за прекратяване на разследването се предоставя на Управителния съвет на Съюза на погребалните фирми в България.

Чл. 9. В случаите когато Комисията по етика установи, че е налице нарушение на Етичния кодекс, изготвя мотивирано становище, което предоставя на Управителния съвет на Съюза на погребалните фирми в България за упражняване на правомощията му за свикване на Общо събрание на СПФБ, като преди това предоставя възможност на лицето, срещу което жалбата или сигнала са подадени, да даде обяснения в определен от нея срок, но не по-дълъг от 14 дни. Ако установеното от Комисията по етика нарушение е особено тежко или съответно след предупреждението за преустановяване не бъде преустановено, Комисията по етика предлага в мотивираното становище изключването на члена от Съюза на погребалните фирми в България, съответно и от регистъра.

Чл. 10. Ако Комисията по етика прецени, че произнасянето по жалбата или сигнала е извън нейните правомощия или че извършеното деяние е престъпление или административно нарушение, предлага на Управителния съвет на СПФБ да изпрати всички материали до съответните компетентни органи.

Чл. 11. Управителният съвет на Съюза на погребалните фирми в България, може да вземе решение за публикуване на заключенията и становищата на Етичната комисия и решенията на Общото събрание на интернет страницата на Съюза на погребалните фирми в България, както и по друг подходящ начин.

Чл. 12. Всеки член на Съюза на погребалните фирми в България може да се обърне към Комисията по етика с искане за съдействие срещу не етично поведение от страна на конкурентна фирма, която не е член на Съюза на погребалните фирми в България. Комисията по етика може да му окаже информационно, организационно и юридическо съдействие, като предложи на Управителния съвет на Съюза на погребалните фирми в България сезирането на съответните държавни органи.

Този правилник е приет от ОС на СПФБ на 03.09.2010г. и отменя стария правилник приет от ОС на СПФБ на 02.07.2005г.