Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Управителният съвет уведомява, че на 15.12.2023 г. от 15.30 часа свиква Общо събрание

Изх. № X-1 / 02.10.2023 г.

До Управителя на : всички членове

Уважаеми господин / жа /:

Управителният съвет, Ви уведомява , че на 15.12.2023 г. от 15.30 часа свиква Общо събрание в K. k.Чифлик, общ.Троян, хотел „Балкан”, при следния дневен ред:

1.Приемане на програма за 2024, 2025 и 2026 г. и бюджет за 2024 г.;

2.Приемане на нови членове и прекратяване на членство;

3.Разни.

Поканват се всички членове или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание на чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 16.00 часа, на същото място при същия дневен ред.

Материали за Общото събрание ще са на разположение след 20.11.2023 г на сайта на Съюза.

Вечерта от 20.00 ч. Коледно парти.