Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Устав на СПФБ

У С Т А В
на Съюза на погребалните фирми в България

Раздел І. Общи разпоредби

Чл.1. Настоящият устав урежда устройството, дейността и прекратяването на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение за осъществяване на дейност в частна полза. Наименованието на сдружението е “Съюз на погребалните фирми в България” /„ Union of the Funeral Companies in Bulgaria ”/. По нататък в устава, сдружението се нарича за краткост “Съюзът”, съответно – “Съюза”.

Чл.2. Съюзът на погребалните фирми в България е доброволно сдружение на търговци, които извършват погребални услуги и обреди и произвеждат и/или търгуват с траурни потреби, свързани с погребалните услуги.

Чл.3. Седалището на Съюза е в гр. София. Адресът на управление на Съюза е в гр. София, кв. “Орландовци”, ул. „Опорска река” №3.

Чл.4. Целите на съюза са:

 1. защита на интересите на членовете на Съюза пред държавните органи, органите на местното самоуправление, другите търговци, юридическите и физическите лица;
 2. създаване на равнопоставеност между частните фирми и фирмите на общините и на държавата при извършването на погребални услуги и обреди и при производството и търговията с траурни потреби;
 3. съдействие за повишаването на качеството на погребалните услуги, насърчаване на конкуренцията и противодействие на нелоялната конкуренция при извършването им в условията на пазарна икономика със свободна стопанска инициатива;
 4. сътрудничество със сродни организации от други страни и сродни международни организации.
 5. издигане престижа на професията и усъвършенстване на професионализма в погребалната дейност

Чл.5. За постигане на целите си Съюзът използва следните средства:

 1. предлага на компетентните държавни органи и общинските съвети проекти за нормативни актове, уреждащи извършването на погребалните услуги;
 2. следи за качеството на погребалните услуги, извършвани от неговите членове и насърчава почтената им и висококачествена търговска практика;
 3. защита на членовете си от неправомерни действия и дава становища пред Комисията за защита на конкуренцията по преписки за нелоялна конкуренция и други нарушения на Закона за защита на конкуренцията при извършването на погребални услуги и продажба на свързаните с тях траурни потреби;
 4. организира семинари и други подходящи форми за запознаване на своите членове с новостите в нормативната уредба на извършването на погребалните услуги и с практиката в други страни;
  4”а”. въвежда и поддържа нови системи, форми и методи на обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на своите членове.
 5. поддържа контакти с религиозните институции в страната;
 6. издава периодичен бюлетин и подпомага информационния обмен, включително чрез осигуряване на достъп до интернет и он-лайн системи.

Чл.6. (1) Предметът на дейност на Съюза е: защита на интересите на членовете на Съюза, изготвяне на проекти за нормативни актове уреждащи погребалните услуги и продажбата на свързаните с тях траурни потреби, съдействие за повишаването на качеството на погребалните услуги, насърчаване на конкуренцията и противодействие на нелоялната конкуренция при извършването им, сътрудничество със сродни организации от други страни и сродни международни организации, организиране на семинари, конференции и др. подобни прояви.

(2) Съюзът извършва и издателска дейност като допълнителна стопанска дейност. Издателската дейност е свързана с предмета на основната дейност на Съюза. Всички приходи от нея се използват единствено за постигане на целите, определени с чл.4 от настоящия Устав.

(3) Съюзът прави проучвания и анализи, извършва експертни оценки, консултации и обучение.

(4) Съюзът посредничи за преодоляване на спорове между търговските субекти и съдейства за разрешаването им, посредничи при бизнес контакти, водене на преговори и сключване на търговски сделки, извършва посредническа дейност по информиране и наемане на работа и извършва други дейности в съответствие с целите си.”

Чл.7. / отменен с решение на ОС от 27.04.2010 г. /

Чл.8. Съюзът на погребалните фирми в България се създава за неопределено време.

Раздел ІІ. Членство

Чл.9. (1) Членуването в Съюза е доброволно.

(2) Членове на Съюза могат да бъдат търговци, извършващи погребална дейност или производство на погребални потреби, както и техни организации с нестопанска цел.

(3) Почетни членове на Съюза могат да бъдат лица, които имат съществен принос за осъществяване на дейността и за постигане на целите му. Почетните членове се приемат от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. Те имат могат да участват в Общото събрание на Съюза с право на съвещателен глас. Управителният съвет е длъжен да им изпраща покани за всички мероприятия, организирани от Съюза. Почетните членове не дължат членски внос.

Чл.10. (1) Нови членове се приемат по тяхна писмена молба, отправена до Управителния съвет. В молбата следва да се заяви, че кандидатът за член на Съюза приема устава, размера на встъпителната вноска, размера на месечния членски внос и начина на внасянето му.

(2) Лицата, които са прекратили членството си в Съюза, независимо от основанието за това, могат да го възстановят с решение на Общото събрание, само ако платят дължимия членски внос от прекратяването на членството си до деня на приемане на решението на Общото събрание за възстановяване на членството им.

Чл.11. (1) Кандидатите за членове на Съюза се приемат първоначално като асоциирани членове, освен ако кандидатът е заявил изрично, че иска да бъде приет направо като редовен член. При приемането им те са длъжни да внесат встъпителна вноска в определения от Общото събрание размер и срок, независимо от дължимия членски внос за годината. Асоциираният член има всички права и задължения на член на съюза с изключение на правото на глас. Той има право да участва в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас. Асоциираните членове плащат 1/4 от членския внос, дължим от редовните членове на Съюза.

(2) По молба на асоциираният член Общото събрание взема решение за приемането му като редовен член на Съюза. От датата на това решение той има право на глас в Общото събрание.

Чл.12.(1) Всеки член на Съюза е длъжен:

 • стриктно да спазва устава;
 • да извършва своята дейност в съответствие с решенията на Общото събрание;
 • редовно да плаща членския си внос;
 • да спомага за утвърждаването на доброто име на Съюза и неговия просперитет;
 • да не извършва действия препятстващи дейността на Съюза;
 • да спазва Етичния Кодекс на СПФБ .

(2) Членовете на съюза имат право:

 • да участват в неговите органи на управление;
 • да се ползват от имуществото и резултатите от неговата дейност;
 • да искат съдействие в защита на интересите си;
 • да поставят въпроси от своята дейност за разглеждане и съдействие;
 • да бъдат информирани за дейността на съюза.

Чл.13.(1) Всеки член на Съюза може да го напусни по собствено желание с писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет три месеца предварително.

(2) Членството на юридически лица и на еднолични търговци, членове на Съюза се прекратява с прекратяването на юридическото лице и обявяването му в ликвидация и при заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.

Чл.14. (1) Членът на Съюза може да бъде изключен в случаите, когато системно нарушава своите задължения. Изключването става с решение на Общото събрание.

(2) Напуснал или изключен член няма право на имуществени претенции към Съюза.

(3) Член на Съюза, който в продължение на два последователни месеца не внесе дължимия членски внос или дължи стойността на три месечни членски вноски и не ги внесе в срок от 14 дни от писмената покана от Управителния съвет отпада от Съюза. Дължимият членски внос се установява от книгата за членския внос.

Раздел ІІІ. Органи на управление

Чл.15. Органи на управление на Съюза са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;
 3. Контролен съвет.

Чл.16. Общото събрание на Съюза е негов върховен орган. То се състои от всички членове на Съюза. Юридическите лица – членове на Съюза, се представляват в Общото събрание от лицата, които ги представляват според учредителните им актове.

Чл.17. Общото събрание:

 1. приема, допълва и изменя Устава на Съюза;
 2. приема и изключва членове на Съюза;
 3. определя основните насоки за развитие на Съюза
 4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, неговия председател и членовете на Контролния съвет и приема отчетите за дейността им;
 5. отменя решения на другите органи на Съюза, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Съюза;
 6. приема отчета за дейността на Съюза;
 7. приема бюджета на Съюза, размера на встъпителната вноска и на месечния членски внос;
 8. взема решение за участие в други сдружения, организации и търговски дружества;
 9. определя реда за изразходване на средствата за работна заплата и за възнагражденията на сътрудниците;
 10. приема, изменя и допълва Етичния Кодекс на СПФБ, който е приложение към Устава на Съюза, както и други вътрешни актове;
 11. взема решения за откриване и закриване на клонове и приема правилник за дейността на клоновете на съюза;
 12. взема решения за преобразуване и прекратяване на Съюза.

Чл.18. Общото събрание се свиква най-малко два пъти в годината от Управителния съвет.

Чл.19. Управителният съвет свиква Общото събрание на редовни заседания с писмена покана, отправена до членовете на Съюза по пощата или по друг подходящ начин един месец предварително. В поканата се отразяват мястото, датата, часът и дневният ред, при който ще се проведе събранието. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. Заседанията на Общото събрание се провеждат в населеното място, където се намира седалището на Съюза. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не могат да се вземат решения.

Чл.20. Общото събрание може да бъде свикано на извънредни заседания от Управителния съвет или по искане най-малко на една трета от членовете, когато важни обстоятелства налагат това.

Чл.21. Общото събрание е легитимно да взема решения, ако на него присъстват най-малко половината от редовните членове . В случай, че не се явят необходимия брой членове, събранието се отлага с един час, след което може да взема решения, ако присъстващите представляват не по-малко от една четвърт от редовните членове на Съюза.

Чл.22. Решенията по чл.17, т.1 и 12 се вземат с 2/3 от гласовете на присъстващите, а всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство.

Чл.23. (1) Всеки редовен член на Съюза има право на един глас в Общото събрание, ако е изплатил изцяло дължимия членски внос.

(2) Членовете на Съюза, които са свързани лица, имат право само на един глас в Общото събрание и дължат членски внос като за един член. Те определят помежду си лицето, което ще упражнява правото на глас и ще плаща членския внос.

(3) “Свързани лица” по ал.2 са:

 1. членове на Съюза, единият от които е съпруг, роднина по права линия – без ограничение, роднина по съребрена линия – до четвърта степен включително или роднина по сватовство – до трета степен включително на друг член на Съюза или на представляващия друг член-юридическо лице на Съюза или на лицето, което притежава повече от 1/4 от капитала му;
 2. юридическите лица-членове на Съюза, повече от 1/4 от капитала на всяко едно от които се притежава пряко или косвено от едно и също лице или от свързани лица по т.1.

(4) Общото събрание, с оглед обстоятелствата, може да реши, че свързани лица по ал.3 могат да имат отделно право на глас и да плащат отделно членски внос. Това решение може да бъде отменено по всяко време.

Чл.24. Управителният съвет на Съюза се състои от трима члена, които трябва да са членове на сдружението. Юридическите лица, които са членове на Съюза, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на Съюза. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три години. Председателят на Съюза е член и председател на Управителния съвет. Членовете на управителния съвет избират помежду си заместник-председател и секретар.

Чл.25. Управителният съвет:

 1. представлява Съюза, както и определя обема на представителната власт на председателя и на другите свои членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на Съюза, като при това спазва настоящия устав и решенията на Общото събрание;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на Съюза;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Съюза;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на сдружението;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или спорад устава не спадат в правата на друг орган на Съюза;
 9. изпълнява задълженията предвидени в устава

Чл.26.(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако той не свика Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от поискалите свикването членове. При отсъствия на председателя заседанието се ръководи от заместник-председателя на Управителния съвет.

(2) Управителния съвет може да взема решения, ако на заседанията му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Управителният съвет може да взема решение и без да бъде провеждане заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл.27. Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от всички негови членове.

Чл.28. Председателят на Управителния съвет осъществява оперативното му управление в съответствие с решенията на Общото събрание и на Управителния съвет, като го представлява пред трети лица и държавните органи. Общото събрание може да даде представителни права и на други членове на Управителния съвет.

Чл.29. Председателят на Управителния съвет назначава и освобождава административния апарат и определя възнагражденията на персонала.

Чл.30. Контролният съвет се състои от трима членове, избрани от Общото събрание измежду членовете на съюза за срок от три години. Контролният съвет избира измежду своите членове председател. Председателят на Контролния съвет има право да участва в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

Чл.31. Контролният съвет следи за изпълнението на решенията на Общото събрание, за законността на решенията на Управителния съвет и осъществява цялостен контрол за дейността на съюза.

Чл.32. В случай на констатирани нередности Контролният съвет, чрез своя председател е длъжен незабавно да свика Общото събрание.

Чл.33. Контролният съвет отчита своята дейност пред Общото събрание.

Раздел ІV. Имущество и финансови средства

Чл.34. Имуществото на Съюза се състои от право на собственост, ползване и други вещни права, пари, вземания, ценни книги и др., придобити от собствени средства или от дарения.

Чл.35. Издръжката на Съюза се осъществява от постъпленията от:

 1. встъпителни вноски и месечен членски внос;
 2. дарения;
 3. приходи от имуществото на Съюза.

Чл.36. С цел своята издръжка Съюзът може да придобива ценни книжа.

Раздел V. Ликвидация

Чл.37. (1) Съюзът се прекратява:

 1. с решение на Общото събрание;
 2. от съда, в случаите, предвидени от чл.13, ал.1, т.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) При прекратяване на Съюза се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет.

(3) Имуществото на Съюза, останало след удовлетворяването на кредиторите се предава от ликвидаторите на сродна организация или организации, избрани от Управителния съвет.

Раздел VІ. Преходни и заключителни разпоредби

Чл.38. Този устав е приет на Учредителното събрание на Съюза, състояло се в гр. Казанлък на 11.02.1993 г. и е изменен и допълнен от Общото събрание, състояло се в гр. Казанлък на 30.11.2001 г., от Общото събрание, състояло се в гр. София на 25.02.2005 г., от Общото събрание, състояло се в гр. София на 10.03.2006 г. и от Общото събрание, състояло се в гр. София на 27.04.2010 г. и от Общото събрание, състояло се в гр. София на 17.11.2010 г.

чл.39. Всички изменения на този устав подлежат на регистрация от компетентния съд.

Приложение към Устава на Съюза на погребалните фирми в България

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА
СЪЮЗА НА ПОГРЕБАЛНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

Членовете на СПФБ водени от желанието да се разграничат от отрицателните явления в областта на погребалните и траурните услуги, да помогнат на обществото да различава фирмите, които заслужават неговото доверие от останалите, декларират спазването на следните професионални правила:

 1. Висока професионална съвест, човечност и добросъвестно отношение към засегнатите семейства.
 2. Свободен избор на погребален агент от всяко семейство.
 3. Толерантност към религиозните убеждения и обичаи на семействата.
 4. Висока професионална компетентност.
 5. Пълна информираност на клиентите за очакваните разходи по погребението.
 6. Честност и почтеност при изпълнението на професионалните задължения.
 7. Ненарушимо спазване на професионалната тайна и въздържане от злоупотреба с доверието на клиентите.
 8. Стриктно приложение на всички национални и международни законови изисквания, засягащи професията.
 9. Обективна, почтена и деликатна реклама.
 10. Лоялност във взаимоотношенията с всички колеги в страната и в чужбина.
 11. Поддържане добрата репутация на погребалната професия и утвърждаване на собствения и на съсловието авторитет.

СПФБ призовава погребалните фирми, производителите и търговците на траурни потреби, които не са негови членове, както и държавните и общински органи, организации и дружества, чиято дейност е свързана с погребенията и с погребалните услуги да се придържат към него и декларират спазването му.

Председател на УС на СПФБ:

Атанас Аргиров