Съюзът на погребалните фирми в България е най-старата, най-голямата и широко представена в цялата страна организация в бранша на траурните и погребалните услуги в България, член е на Българската търговско промишлена палата и национален член за България на Международната федерация на погребалните асоциации.

Новини на СПФБ

Противоепидемични мерки при предаване на тела на починали от COVID-19 на техни близки или на погребални агенции и последващо погребване

Изтегли цялото писмо

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило в Столична РЗИ писмо с вх. № 16-00-201 / 06.12.2023 г. на Министерство на здравеопазването, относно постъпващи запитвания, касаещи противоепидемични мерки при предаване на тела на починали от COVID-19 на техни близки или на погребални агенции и последващо погребване Ви предоставяме следните указания:

Потенциалният риск от предаване на инфекцията, при боравене с тела на починали лица със съмнение или потвърден COVID-19, се счита за нисък и е свързан с директен контакт с човешки останки или телесни течности, където вирусът присъства или с директен контакт със замърсени предмети и повърхности от външна среда.

Тъй като SARS-CoV-2 може да се задържи на повърхности в продължение на дни, има вероятност вирусът да се задържи и върху починали.

В тази връзка тези, които са в пряк контакт с починали лица със съмнение или потвърден COVID-19, трябва да бъдат защитени от излагане на заразени телесни течности, замърсени предмети или други замърсени повърхности на околната среда чрез носене на подходящи лични предпазни средства (ЛПС) – ръкавици, при необходимост и на непромокаеми престилки, както и да извършват хигиена на ръцете. Необходимо е да се предприемат действия за ограничаване контакта с телесни течности, както и да се ограничи до минимум преместването на трупа или допира до него.

При извършването на подготвителните погребални услуги, следва да се спазват следните изисквания:

В съответствие с разпоредбите на чл. 19, ал. 3 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (обн. ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., изм. и доп., бр. 97 от 10.12.2019 г.) лицата, които извършват дейности по подготовката на тленните останки за погребване и пренасяне трябвa задължително да работят с посочените ЛПС и да използват подходящи средства за измиване и дезинфекция. Освен това, ако съществува риск от аерозоли, е необходимо да се използват антиаерозолови респиратори (клас N95, FFP2 или еквивалент). Работа с ЛПС за многократна употреба трябва да се извършва в съответствие с инструкциите на производителя, вкл. и към всички средства за обработка и дезинфекция (по отношение на концентрацията, метод на нанасяне на повърхността, време за въздействие и др.).

По време на подготовката на тялото в помещението, в което тя се извършва да се осигури естествено проветряване. След края на подготовката заетите лица внимателно свалят личните предпазни средства (от вътре навън) и изключително стриктно измиват ръцете си с вода и сапун, след което ги дезинфекцират с подходящи за целта биоциди. Всички използвани средства при подготовката на тялото, вкл. и личните предпазни средства да се третират при спазване на санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за управление на отпадъците. Обръщам внимание, че преди да се свалят, ръкавиците се дезинфекцират. При условие, че при подготовката на тялото не се използва защитно облекло, а дейностите са извършени от лица, облечени с лични дрехи, то след приключване на процедурите дрехите незабавно се свалят, изпират и дезинфекцират.

Посочените по-горе изискванията се отнасят както към медицинския персонал с оглед превенция и контрол на вътреболнични инфекции, така и до служителите от погребалните агенция и до всички лица ангажирани с провеждането на погребалните услуги и траурните ритуали.

По отношение на транспорт и погребване на лица с COVID-19 не е необходимо да се използват полиетиленови чували и се прилагат разпоредбите на чл. 19 и чл. 20 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (обн., ДВ, бр. 36 от 10.05.2011 г., изм. и доп., бр. 97 от 10.12.2019 г.).

Следва, в рамките на Вашите компетенции да запознаете с описаните по-горе изисквания всички заинтересовани лица, които са в пряк контакт с починали лица със съмнение или потвърден COVID-19.

С уважение,